Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Willa Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Orłowskiej 43, 81-522 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS z numerem 0000129621.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Willa Lubicz Sp. Z o.o. nie powołała inspektora ochrony informacji, jednak osobą reprezentującą administratora w zakresie ochrony informacji jest Pani Małgorzata Jarosz-Misiejko-dyrektor hotelu, adres korespondencyjny ul. Orłowska 43, 81-522 Gdynia, adres email: marketing@willalubicz.pl, telefon +48 58 668-47-40.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Podstawowym celem, dla którego Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej,
 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • firmie (kancelarii) prawniczej świadczącej usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres marketing@willalubicz.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij